حسینیه کربلا

تاسیس: فرورردین 1401 - رمضان 1443

موضوع سخنرانی: شهر گمشده

شماره فصل: 

شماره جلسه:  1