حسینیه کربلا

تاسیس: فرورردین 1401 - رمضان 1443

مراسم و جلسات